Posted on Leave a comment

How to make napkin rings by yourself

Posted on Leave a comment

How to make Santa Claus DIY

Posted on Leave a comment

How smile affects brain and body

Do you know that the smile is the 2nd among the 43 habits of absolutely happy people? And this is not an accident at all, because numerous scientific studies have shown that smile affects many factors in our lives.
The smile increases the attractiveness. Think about people you know well and remind how they look with a smile and without. When you smile, people perceive you as reliable, relaxed and honest. With a smile you look sympathetic, kind and polite. Your charisma is also growing. Therefore  most salers are smiling, because it increases their sales. Even when you do not see someone, but only talk on the phone, you can feel whether he or she is smiling with straight backs, or is crroked and without a smile.
During smiling you have a positive influence for others. Everyone likes to receive smiles. As a rule, the smile is contagious and thanks to emotional empathy, also known as feedback, we respond with a smile. In addition, the view of the smiling face activates the observer’s frontal brain, which is responsible for the aword. People willingly stay in the company of smiling people, and are also more willing to do business with them.
In addition, the smile affects not only your external surroundings, but also your level of happiness and contentment. Every time you smile, a little party takes place in your head, and your brain feels mega happy. The brain produces good neurotransmitters such as dopamine, serotonin and endorphins, happiness hormones. Dopamine provides energy, motivation and is necessary to change habits. Endorphins reduce pain and cause positive feelings throughout the body. Serotonin, controls the general mood. British scientists have found that one smile stimulates the brain to happiness, like 2000 chocolate bars. Eating such a large amount of chocolate certainly would not be healthy, but smile of course yes, because it reduces stress and blood pressure. Regular smiling improves the immune system, because it increases the production of white blood cells responsible for the formation of antibodies.
Who would have thought that one simple and easy thing like a smile can do so much good: you look better, you improve your mood, give people the feeling of reward, reduce stress, positively affect your health and build better relationships. And what’s the most interesting and the weirdest at the same time, this works not only with real, honest smile, but also artificially created. It may seem strange to smile in a situation not to laugh, but it is worth doing. It will improve our mood and we will start to notice more positives. When you can not artificially create a fake smile on your face, put a pencil between your teeth. Then similar muscles work as with a sincere smile and the mood improves.
There are three main types of smiles:
1. sincere smile – is simetrical. The lips are wide stretched and the corner lifted upwards, the eyes also laugh and wrinkles appear in the outer corners of the eye. Often in this smile we show teeth. We use this type of smile when something honestly laughs to us, for children or people we like.
2. Polite smile – it is also symmetrical, but it is softer extended, definitely without showing teeth and often without engaging the eyes. We use this type of smile for people we do not know much and want to be kind or polite. A variation of this smile can be in stressful situations or when we want to mask nervousness or embarrassment, but we have good intentions.
3. A mocking smile – this is the only one negative smile. It is asymmetrical and the eyes do not show joy, only evil or cunning. We should treat this kind of smile as a warning against the intentions of the interlocutor.
In other cases, the smile is positive and worth frequent use. It is interesting that children are born with this skill and smile while awake and sleepand even some photos of smiling fetuses in my mother’s stomach were taken.
Children generally smile a lot more than adults. British sociologists questioned about 2,000 people and established that optimists smile 7 to 11 times a day, pessimists the maximum once, and 6-year-old children up to 300 times. For me it was very surprising when I found out. The strangest thing is that to smile you need to involve 5 to 17 muscles, and to show sadness up to 47, and yet we smile so little.

Robert Provine proved that we smile more often in the company than when we are alone. This is due to the fact that only 15% of laughter comes from the humor of the joke. Probably not once you had being in amused company, when even a weak joke was much more ridiculous than read in solitude.
A smile can be the beginning of laught. Normally, during inhalation, 0.5 liters of air goes to our lungs, while, when we laugh loudly, up to 1.5. In other words, thanks laughing, we oxygenate the body better.
That’s why I have a surprise for you. Something for health. I chose the most contagious and funny laughs. Surely you will not be able not to smile.
If you smiled, leave a smiley face in the commentary, they play the same role as smile in the real world. Thanks.
Posted on Leave a comment

Jak uśmiech wpływa na mózg i ciało

Czy wiesz, że uśmiech zajmuje 2 miejsce wśród 43 nawyków absolutnie szczęśliwych ludzi? I wcale to nie jest przypadek, ponieważ liczne badania naukowe pokazały, że uśmiech wpływa na wiele czynników naszego życia.

Uśmiech dodaje atrakcyjności. Pomyśl o osobach, które dobrze znasz i przypomnij sobie jak wyglądają z uśmiechem i bez. Gdy się uśmiechasz, ludzie odbierają Cię jako niezawodnego, zrelaksowanego i szczerego. Z uśmiechem wyglądasz na sympatycznego, życzliwego i uprzejmego. Wzrasta także Twoja charyzma. Dlaczego większość handlowców jest uśmiechnięta, bo to wpływa na zwiększenie ich sprzedaży. Nawet, kiedy kogoś nie widzisz, a jedynie rozmawiasz przez telefon, możesz wyczuć, czy jest uśmiechnięty i wyprostowany, czy zgarbiony i bez uśmiechu.

Uśmiechając się wpływasz pozytywnie na otoczenie. Każdy lubi odbierać uśmiechy. Z reguły uśmiech jest zaraźliwy i dzięki empatii emocjonalnej, zwanej także sprzężeniem zwrotnym, na uśmiech odpowiadamy uśmiechem. Poza tym, widok uśmiechniętej twarzy aktywuje u obserwatora czołowy płat mózgu, który odpowiedzialny jest za nagrodę. Ludzie chętnie więc przebywają w towarzystwie osób uśmiechniętych, a także chętniej robią z nimi interesy.

Dodatkowo uśmiech wpływa nie tylko na Twoje zewnętrzne otoczenie, ale także na Twój poziom szczęścia i zadowolenia. Za każdym razem, gdy się uśmiechasz, w Twojej głowie odbywa się mała imprezka, a Twój mózg czuje się mega szczęśliwy. Produkuje wtedy dobre neuroprzekaźniki takie jak dopamina, serotonina i endorfiny, hormony szczęścia. Dopamina dostarcza energii, motywacji i jest niezbędna do zmiany przyzwyczajeń. Endorfiny zmniejszają ból i wywołują pozytywne uczucia w całym ciele. Serotonina natomiast kontroluje ogólny nastrój. Brytyjscy naukowcy odkryli, że jeden uśmiech stymuluje mózg do szczęścia, jak 2000 tabliczek czekolady. Przy czym zjedzenie takiej dużej ilości czekolady na pewno nie byłoby zdrowie, natomiast uśmiech jak najbardziej, ponieważ redukuje on poziom stresu i zmniejsza ciśnienie krwi. Regularne uśmiechanie się poprawia układ odpornościowy, bo wzmaga produkcję białych ciałek krwi odpowiedzialnych za tworzenie przeciwciał.

Kto by pomyślał, że jedna taka prosta i łatwa rzecz jak uśmiech, potrafi zdziałać tyle dobrego: wyglądasz lepiej, poprawiasz swój nastrój, dajesz innym odczucie nagrody, redukujesz stres, pozytywnie wpływasz na swoje zdrowie i budujesz lepsze relacje. A co najciekawsze i najdziwniejsze zarazem, w ten sposób działa nie tylko prawdziwy, szczery uśmiech, ale także taki sztucznie wywołany. Może to się wydawać dziwne, żeby się uśmiechać w sytuacji nie do śmiechu, ale warto to zrobić. Poprawi to nasz nastrój i zaczniemy dostrzegać więcej pozytywów. Gdy nie jesteś w stanie sztucznie wywołać uśmiechu na swojej twarzy, włóż ołówek między zęby. Wtedy pracują podobne mięśnie jak przy szczerym uśmiechu i nastrój się poprawia.

Są trzy główne rodzaje uśmiechu:

  1. szczery uśmiech – charakteryzuje się symetrycznością. Usta są szeroko rozciągnięte i kąciku uniesione do góry, oczy też się śmieją i w zewnętrznych kącikach oka powstają zmarszczki. Często w tym uśmiechu pokazujemy zęby. Uśmiechu tego typu używamy, gdy coś nas szczerze rozbawi, do dzieci lub osób, które lubimy.
  2. Uśmiech grzecznościowy – także jest symetryczny, ale łagodniej rozciągnięty, zdecydowanie bez pokazywania zębów i często bez angażowania oczu. Tego typu uśmiechu używamy, do osób, których nie znamy, a chcemy być grzeczni lub uprzejmi. Odmiana tego uśmiechu może być w sytuacjach stresowych lub, gdy chcemy zamaskować zdenerwowanie lub zakłopotanie, ale mamy dobre intencje.
  3. Uśmiech szyderczy – to jedyny negatywny uśmiech. Jest niesymetryczny, a oczy nie pokazują radości, tylko zło lub przebiegłość. Taki rodzaj uśmiechu powinniśmy traktować jako ostrzeżenie przed złymi intencjami rozmówcy.

W pozostałych przypadkach uśmiech jest pozytywny i warty nadużywania. Ciekawe jest to, że dzieci rodzą się już z tą umiejętnością. Wiadomo to z przeprowadzonych badań na niewidomych niemowlakach, które mimo że nie widziały uśmiechu matki, potrafiły uśmiechać się na jawie i przez sen. Zrobiono także zdjęcia uśmiechniętych płodów w brzuchu u mamy.

Dzieci w ogóle dużo więcej się uśmiechają niż dorośli. Brytyjscy socjologowie przepytali około 2 tysiące osób i ustalili, że optymiści uśmiechają się od 7 do 11 razy dziennie, pesymiście maksymalnie raz, a 6-letnie dzieci aż 300 razy. Dla mnie to było bardzo zaskakujące, jak się dowiedziałam. Najdziwniejsze jest w tym to, że aby się uśmiechnąć trzeba zaangażować od 5 do 17 mięśni, a do pokazania smutku aż 47, a mimo to tak mało się uśmiechamy.

Robert Provine twierdzi, że częściej uśmiechamy się w towarzystwie niż, gdy jesteśmy sami. Wynika to z tego, że tylko 15% śmiechu pochodzi z zabawności dowcipu. Pewnie nie raz tak miałeś, że będąc w rozbawionym towarzystwie, nawet słaby dowcip był dużo bardziej śmieszny niż czytany w samotności.

Uśmiech może być zaczątkiem śmiechu. Normalnie podczas wdechu do naszych płuc trafia 0,5 litra powietrza, natomiast, gdy się głośno śmiejemy, aż 1,5. Inaczej mówiąc śmiejąc się lepiej dotleniamy organizm.

Dlatego mam dla Ciebie niespodziankę w powyższym filmie. Coś dla zdrowia. Wybrałam najbardziej zaraźliwe i śmieszne śmiechy. Na pewno nie uda Ci się nie uśmiechnąć.

A na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Na australijskim uniwersytecie przeprowadzono badania nad wpływem emotikonów na nasze reakcje. Okazało się, że uśmiechnięte emotikony wywołują takie same reakcje jak uśmiech. Nie szczędź więc uśmiechniętych buziek w komentarzach. Dzięki.